Enchylaena tomentosa var. tomentosa – Ruby Saltbush IMG_2205