Eucalyptus leucoxylon – ssp. connata – Yellow Gum, Melbourne White Ironbark (6)