Eucalyptus leucoxylon ssp connata – Yellow Gum, Melbourne White Ironbark